KIRŞEHİRLİLER VAKFI

Kırşehir Kültür, Eğitim, Araştırma ve Sosyal Dayanışma Vakfı

SENEDİ

MADDE 1- Kırşehir Kültür, Eğitim, Araştırma ve Sosyal Dayanışma Vakfı olup, kısa adı "KIRŞEHİRLİLER VAKFI”dır. İşbu resmi senette sadece vakıf diye anılacaktır.
MADDE 2- Vakfın merkezi ANKARA’dır. GMK Bulvarı 117/2 Tandoğan ANKARA adresindedir. Vakıf Kırşehir İl Merkezi ile ilçelerinde ve yurtiçinde- yurtdışında Yönetim Kurulu Kararıyla, ilgili makamların izniyle şubeler açabilir. Şubelerin çalışma ve hesap usulleri Yönetim Kurulunca tayin ve tespit edilir.
MADDE 3- Kırşehir içinde ve Kırşehir dışında bulunan Kırşehirlilerin birbirleriyle tanışmasına, kaynaşmasına, yardımlaşmasına ve yükselmelerine yardımcı olmak, Kırşehir dışındaki Kirşehir1i1erin, Kırşehir İ1, İlçe ve köyleri ile ilgili irtibat ve yardımlaşmasını sağlayarak Kırşehir kültürünü yaşatmak, Eğitime önem vermek her türlü Araştırma yaparak bunları toplumsal faydaya dönüştürerek Kırşehir ve Kırşehirliyi maddeten ve manen geliştirmektir.
Bu cümleden olarak:
a- Ankara’da Kırşehir’de ve Kırşehirlilerin yoğun olduğu başka şehirlerde Lokaller, öğrenci Yurtları, Misafirhaneler, Danışma Büroları açmak ve işletmek, Toplantı1ar, Seminerler, Konferanslar, Kurslar, Yarışmalar tertip etmek, yayınlarda bulunmak, gerektiğinde Belediyelerin, İl Özel İdaresinin ve Devletin gerçekleştirmek istediği kamu yararına olan, sağlık tesisleri, okullar, yurtlar, huzurevleri, aşevleri, camiler, üniversiteler, kütüphaneler, dershaneler, labaratuvarlar, çalışma ve spor tesisleri, yol gölet, sulama ve kanalizasyon gibi her türlü tesisin ve faydalı sosyal faaliyetlerin yapılmasına yardımcı olmak veya doğrudan yapmak, bunlar için gerektiğinde yurt içinden ve yurt dışında ilaç alet, edevat, personel vb. girdileri temin etmek.
b- Kırşehir İlinin, İlçe ve köylerinin mahalli özel ve kamu, kurum kuruluş ve idarecileri ile vakfın amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunan başka resmi ve özel kurum, kuruluş ve şahıslarla iş birliği yapmak,
c- Talebelere ve ilim adamlarına, yurt içi ve yurt dışı tahsil, doktora ve araştırma bursları müstakil vermek, teşvik etmek, Eğitim kurumları ve üniversiteler ile iş birliği yapmak yardımcı olmak, müstakil veya müşterek tesisler kurmak.
d- Örf, anane, ahlak, milli ve dini değerlerimizin korunması ve geliştirilmesi için her türlü ilmi, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, yayınlar yapmak, tesisler kurmak. Milli değerlerimizden olan Ahi-Evran, Yunus Emre, Aşık Paşa, Caca Bey, Süleyman Türkmani gibi Kırşehir büyükleri hakkında araştırmalar yapmak, panel ve seminerler düzenlemek Türkiye ve uluslararası sathında tanıtımını yapmak, gerektiğinde Enstitü kurmak.
e- Fakir hastalara ve düşkünlere tedavi ve ilaç yardımında bulunmak, muayene ve tedavilerine yardımcı olmak, işsizi azaltmak ve iş arayanlara yardımcı olacak faaliyetlerde bulunmak, Meslek kazandırma ve geliştirmekle ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
f- Mesken yapmak ve işyeri açmak, her türlü kooperatifler, tesisler ve işletmeler kurmak, faaliyetlerde bulunmak.
g- Öncelikle milli sporlarımızın ve folklorumuzun gelişmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, müsabakalar düzenlemek, tesisler kurmak, ödüller vermek. Kırşehir ili, ilçelerinin, kasaba ve köylerinin, ekonomik, sosyal, kültürel, turizm ve sanat hayatına, çevre şartlarının iyileşmesine, kalkınması ve geliştirilmesine katkıda bulunur. Tanışma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla şölen ve gece tertip etmek.
Vakıf gayesini gerçekleştirebilmesi için gerekli hallerde ilgili makamın iznini alarak her türlü akit ve tasarrufta bulunabilir, sahip olduklarını satabilir, devir ve ferağ edebilir, her türlü gayrimenkul satın alabilir, kiraya verir, kiralayabilir, inşa edebilir veya bağış olarak kabul edebilir. İrtifak hakkı kurabilir, ipotek tesis edebilir veya ipotek hakkını devir alabilir.
- Vakfa gelir sağlamak maksadıyla ticari "işletmeler kurmak ve bunları işletmek, yeni ortaklıklar kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak.
Bunların verimli şekilde işletilmesini sağlar, intifa, sükna gibi aynı hakları iktisapla tesis edebilir, sahip oldukları gelirlerini tahsil ile sarf edebilir. Rehin dahil her türlü teminatı başka kefaletleri kabul edebilir. Borç alabilir ve verebilir. Taşınır, Taşınmazlar, iş makinaları alıp satabilir, her türlü ayni ve şahsi hakları telif haklarım iktisap edebilir, Bunları elden çıkarabilir.
Yardımlaşma veya vakfa gelir getirmek gayesiyle, ticari, zirai, sınai ve sıhhi işletmeler kurabilir veya kurmuş olan işletmelere, iştirak edebilir. İthalat ve İhracat işlemleri yapabilir.
Vakfın lokallerinde ve her türlü tesislerinde kumar oynanamaz ve alkollü içkiler bulundurulamaz.
Vakfa yapılacak her türlü ayni ve nakdi bağış ölüme bağlı tasarrufla yapılan bağış kabul edilebilir. Vakfa yapılan bağışlar hayri bağışları uygun yerlerinde sarf eder.
Kanuni izin dahilinde Kırşehir’de her türlü yeraltı, yerüstü kaynak araştırmaları yapar, her türlü faaliyetlerde bulunan işletmeler kurar.
Her türlü mesleki ve ilmi çalışmalarda ücretsiz faaliyette bulunabilecek ihtisas ekipleri, danışma büroları ve bunlarla ilgili her türlü tesisi kurabilir, işletebilir. Elemanların ve meslektaşlarının tanışma ve iş birliğini sağlar. Eğitim kurumları ve üniversiteler ile iş birliği yapar.
Bağış, vasiyet ve ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma yoluyla elde edilmiş, taşınır ve taşınmaz mallar, haklar ve para üzerinde vakfedenin vakfiyesine aykırı olmamak kaydı ve şartıyla vakfın amacına tahsis edilmek kaydıyla, her türlü tasarrufta bulunabilir, bunları tebdil edebilir. Aidat toplayabilir. Hisse senetlerini, her türlü tahvilleri ve sair taşınır taşınmazlar, bunların kuponlarını, şirketlerin ve şahısların hak ve alacak ifade eden bağışlarını vakfedenin ve vakfın amacı doğrultusunda sarf edebilir. Personel istihdam edebilir.
Malvarlığını arttırmak amacıyla tasarruf ettiği kıymetlerle şirketlere katılabilir veya kurabilir.
Velhasıl, Vakıf amaçlarının kısmen veya tamamen gerçekleştirilmesi maksadıyla, faydalı ve gerekli gördüğü bütün teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icra hususunda medeni kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
MADDE 4- Vakfın ilk kuru1uş varlığı kurucular tarafından tahsis olunan Beşyüz milyon-TL.’dir.
Vakıf bu ilk mal varlığına ilaveten her türlü taşınır tanışmazlar, her türlü ayni hak, esaslar ve mallar, aidatlar, mal varlıklarını ve gelirlerini, her türlü geliri, bağış, varlığın amacına uygun şartlı bağış vasiyeti veya ölüme bağlı tasarrufa veya diğer herhangi bir hukuki yol ile veya satın alma yoluyla kısmen veya tamamen iktisap eder. Vakfın kuracağı veya iştirak edeceği her türlü işletmelerden, şirketlerden ve faaliyetlerden elde edeceği geliri malvarlığına ilave eder .
MADDE 5-
a) Vakfın üyeleri gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. Tüzel kişiler üyeliklerini, yetkili organlarca saptayacakları ve üyeliklerini izleyen bir ay içerisinde vakfa yazılı olarak bildirecek1eri gerçek kişiler vasıtasıyla sürdürürler. Tüzel kişilerin temsilcilerini değiştirme hakları saklıdır. Bu vakıf senedinin tescilinden sonra vakfa üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler evvelce vakfa kaydedilmiş bulunan iki kişinin tasvibini bildiren bir dilekçe ile Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı’na müracaatta bulunurlar ve Yönetim Kurulu Kararı ile Vakfa üye kaydedebilirler.
b) Vakfa ilk giren üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere 500.000-TL. giriş aidat alınır. Aylık aidat 100.000-TL. olarak tespit edilmiştir. Aidat miktarları genel kurulca belirlenir. Aidatlar aylık ve yıllık peşin tahsil olunur. Her aya ait aidat, ay içerisinde yatırılmış olmalıdır.
c) Üyeler her an üyelikten ayrılabilirler. Ancak bir daha üyeliğine müracaatları halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilebilirler.
d) Vakfa üç ay üst üste aidat ödemeyen Vakfa veya Vakfın kurduğu işletmelere, şirketlere, kuruluşlara zarar verici veya çalışmasını engelleyici faaliyette bulunan ve bu senedde yazılı vecibelerini yapmayan üye, bir daha kaydedilmemek üzere vakıf yönetim kurulunca olağan üstü haller dışında vakıf üyeliğinden çıkarılır.
e) Herne şekilde olursa olsun vakıftaki üyeliği sona erenlerin, vakfa olan borçları ortadan kalmaz ve vakıftan herhangi bir alacak talebinde bulunamaz. Bakiye borç kaldığı takdirde herhangi bir ihbar ve hüküm alınmasına gerek kalmaksınız kanuni ve idari yollardan tahsil edilir.
VAKFIN ÜYELERİ
Vakfın üç tür üyesi vardır.
1- Kurucu Üyeler: Vakfın kurucularından müteşekkildir. Kurucudan vakfın üyeleri olup aynı zamanda daimî delegelerdir.
2- Asil Üyeler: Vakfın kuruluşundan sonra yazılı olarak başvuran gerçek ve tüzel kişilerden yönetim kurulu kararı ile üyelikleri kabul edilenlerden oluşur. Ancak bunların maddi-manevi Vakfa yardımcı olmaya taahhütte bulunmaları şarttır.
Asil Üyeler yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde ve yönetim kurulu kararı ile üyelik sıfatlarını kaybederler. Bu işlemler olmadığı takdirde gerçek kişi üyelerin üyelikleri ömür boyunca tüzel kişilerde hukuken var oldukları sürece devam eder.
Kurucu ve Asil üyeler Vakıf senedinde adlandırılan ve tanımlanan organlara seçilebilirler.
Asil üyeler kendi aralarında hergünü 1 kurul toplantısı için 2 yılda bir olmak üzere merkez ve şubeler itibariyle
Kurucular kurulu sayısının yarısı kadar delege seçilir. Merkez ve Şubeler Asil üye sayıları toplamı kurucu kurulu sayısının yarısına bölünür, kaç üyeye bir delege olduğu hesap edilir ve Şube, üye sayılarına göre Yönetim Kurulunca delegeler tesbit edilir.
Şube ve merkez delege seçimi üyeler arasından açık veya gizli oyla 2 yıl için yapılır.
Görevde olan Kırşehir Milletvekilleri, Kırşehir Valisi, Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları daima delegedir.
Şube Delegeleri kendi aralarından 5 asıl, 3 yedek şube idarecisi seçerler ve Yönetim Kuruluna sunulur, kabulünden sonra Yönetim Kurulu Kararlarını uygularlar. İdareciler kendi aralarında 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı seçer ve Vakıf amaçları doğrultusunda çalışırlar.
3- Destekleyici Üyeler: Vakfa asgari miktarı yönetim kurulunca belirlenmiş tutarın altında kalmayacak şekilde taahhütte bulunan gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulunun kararı ile destekleyici üye olabilirler. Bu grup üyeler bu vakıf senedindeki organlarda yer alamazlar, delege olamazlar ve genel kurulda oy kullanamazlar. Vakıf senedinde yer alan diğer yükümlülük ve haklar aynen uygulanır.
MADDE 6- Vakfın organları şunlardır:
a) Kurucular Kurulu
b) Genel Kurul
c) Yönetim Kuru1u
d) Denetleme Kurulu
e) Genel Müdürlük
f) Onur Kurulu
MADDE 7- Kurucular Kurulu vakfın kuruluşunda adı geçen 82 kişiden oluşur. Kurucu üyelerden her biri vakfın tescil ve teşkilini takip eden üç ay zarfında kapalı ve imzalı bir zarf içinde, ileride kurucu heyet üyesi olarak kendi yerlerini alacak bir veya daha fazla adayın adı, soyadı ve adreslerini vakıf yönetim kurulu başkanına verirler. Bu zarflar, verenlerce her zaman değiştirilebilir. Vefat, istifa, kanunla kısıtlama ve görevi ifa edemeyecek şekilde sürekli hastalık hallerinde kurucu üyenin verdiği gizli zarf yönetim kurulunca açılarak gösterdiği adayı veya adaylardan biri, bu kurulun teklifi ile kurucular kurulu tarafından üyeliğe seçilir. Yeni seçilen üye için de aynı usuller geçerlidir. Kurucu üyenin zarf vermemesi veya verdiği zarfta aday bulunmaması halinde veya gösterdiği aday ve adayların medeni hakları kullanmama ehliyetine yasalarca haiz olmamaları sebebi ile seçilme niteliklerini taşımamaları durumunda, yönetim kurulu, üyeler arasından boşalan üye sayısının iki katı kadar aday teklifinde bulunur. Kurucular kurulu bu adaylar arasından seçimini yapar ve seçilen o kişi kurucular kurulu üyesi olur.
Kurucular kurulu üyeleri aynı zamanda, genel kurul daimî delegesidirler. Kurucular kurulu yılda bir kez toplanır. Kurucular kurulu genel kurul ve yönetim kuruluna danışma görevi yapar. Kurucular Kurulunun en az yarısının onayı olmadan vakıf senedinde değişiklik yapılamaz.
MADDE 8- Genel Kurul, kurucular kurulu üyeleri ve asil üyelerin seçtiği delegelerden görev başındaki ve Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinden teşekkül eder.
Genel Kurul 2 yılda bir kez olağan olarak toplanır.
Ayrıca;
a) Yönetim Kurulunun kararı,
b) Denetim kurulunun yazılı isteği,
c) Delegelerin 2/3’ünün yazılı isteği,
d) Kurucular Kurulunun 1/3’ünün yazılı talebiyle
e) Vakıf üyelerinin 1/10’unun yazılı isteği
üzerine ve yönetim kurulunun daveti ile olağan üstü toplanır.
Bu maddenin (b), (c), (d) bendelerindeki istek, doğrudan doğruya yönetim kuruluna yapılır ve bu kurul Genel Kurul’u toplantıya çağırmaktan kaçınmaz. Genel Kurul üyelerine toplantı dolayısı ile yapacakları yol masrafları ve harcırahları her yıl bütçe kanununda belirlenen 1. derece memurlara ödenen miktarlar kadar ödenir.
Genel Kurul üyelerine toplantılarının gündemi, tarihi, yeri ve saati, toplantı tarihinden en az 15 gün önce, günlük, gazetelerin birinde ilan suretiyle duyurulur. Vakfın görülebilecek yerlerindeki ilan tahtalarına asılır ya da Posta aracılığı ile gönderilir.
Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesi için delegelerin yarıdan bir fazla olması şarttır. Bu ekseriyet, olmadığı takdirde toplantı ertesi güne bırakılır ve bu toplantıda ekseriyet aranmaz.
Genel Kurul toplantısında divan oluşturularak, gündemdeki maddeler görüşülür. En az üç delegenin yazılı teklifi üzerine ekseriyetle gündemde değişiklik yapılabilir. Kararlar ekseriyetle alınır.
Vakıf senedinin tadili, vakfın feshi ve tasfiyesi hakkındaki kararlar, toplantıya katılanların 3/4’ünün karar vermiş olması ve de kurucular kurulu üyelerinin en az yarısının kararı tasvip etmesi şarttır.
Her delegenin bir rey hakkı olup, bir delege diğerinin yerine oy kullanamaz.
Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:
a) Vakfın hesap vaziyetini, faaliyetlerini, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun raporlarını inceleyerek karara bağlamak,
b) Vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilmesini kollamak, yönetim kurulu üyelerini ibra etmek,
c) Vakıf Onur Kurulu üyelerini seçmek,
d) Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanını, Yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek, (Yönetim Kurulu Başkanı, Kurucular Kurulunun da başkanıdır.)
e) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bilanço, gelir-gider tablosunu, yıllık bütçe çalışma programlarını tetkik tadil ve tasdik etmek,
f) Yönetim kurulunca bu vakıf senedi hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak, çalışma işlemleri ve yardım kredisi vs.
g) Yönetim kurulunun getireceği diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak,
h) Her türlü kredi ve yardım limitleri ile üye aidatları tespit etmek,
ı) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurul üyelerine ödenecek hakkı huzuru tespit etmek,
MADDE 9- Vakfın her türlü işlemeleri 11 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim kurulu üyeleri Genel kurul üyelerince teklif edilecek üyeler arasından 11 asıl ve 7 yedek olmak üzere 2 yıl için ve Genel Kurulca açık veya gizli oyla seçilir.
Üst üste üç veya bir yıl içinde mazeretsiz olarak dört toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevleri sona erer, yerine yedeği getirilir.
Mazeretleri olanların durumunun yönetim kurulunca kabul edilmesi şarttır.
Yönetim kurulu bir hafta içinde toplanarak bir başkan vekili bir başkan yardımcısı, bir sekreter-muhasip üye seçerler. Yönetim Kurulu Başkanı hariç görev değişimi yapabilir.
Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanma zorundadır. Ayrıca başkanın veya kurul üyelerinden ikisinin isteği ile ve alınan prensip kararı ile belli edilen günler içinde de toplanır. Toplantının geçerli olabilmesi için çoğunluğun bulunması şarttır. Kararlar çoğunlukla alınır, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Toplantı tutanak ve kararları noterden tasdikli deftere işlenir.
Verilen karara muhalif kalan üyeler muhalefet şerhlerini gerekçeli olarak ve bir gün içinde karar defterine yazıp altına imza ederler.
Vakfın her türlü muamelatı Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili ile birlikte imza salahiyetine haiz bir üye tarafından müştereken yürütülür. Ancak Mali işlemlerle ilgili olarak Muhasip üye ile birlikte iki kişinin imzası aranır. Görevi biten üyeler yeniden seçilebilir.
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri:
a) Yönetim kurulu, vakfın mallarını, gelirlerini ve her türlü muamelelerini yönetir. Bu konuda icab eden harcamaları yapar.
b) Vakfın ve vakfa bağlı işletmelerin muamelelerinin yürütülmesi maksadıyla ve kendi sorumluluğu altında olmak üzere vakfın ve işletmelerin personel kadrosunu ve maaşlarını tayin eder.
c) Vakfı, mahkemelerde ve idari makamlarda gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Gerektiğinde bu yetkiyi bir üyeye veya kısmen Genel Müdüre ve idarecilere verebilir.
d) Vakıf adına her türlü hukuki mali sözleşmeleri yapar. Yetkili olacakları da tayin eder.
e) Her faaliyet dönemi sonunda vakfın, yıllık bilanço yönetim kurulunun çalışmalarını açıklayan bir rapor hazırlayıp Genel Kurul’a sunar.
Keza her faaliyet dönemi başında, yıllık bütçe ve çalışma, programını hazırlar ve Genel Kurul’un tasvibine arz eder. Bu bütçe ve çalışma programında o yıla ait gayrimenkul yatırımları, işletmeler yatırımları ve buna benzer vakıf kaynaklarının kullanılması ile ilgili teklif ve projelere yer verilir.
f) Vakıf bürosunun ve işletmelerin yöneticilerine gerekli ihtiyacı göz önünde alınarak satın alma ve sarf yetkisi verebilir.
g) Bu senetle belli edilen yönetmeliklerle birlikte lüzum göreceği diğer yönetmelikleri de hazırlar ve tatbikat safhasına koyar.
h) Vakfın servetini artırmak maksadıyla ve işletmeler yatırımı için gayrimenkul alabilir. Yasal izinler dahilinde inşa ettirebilir. Devlete veya şirketlere ait hisse senetleri alabilir. Holdinglere, limited ve anonim şirketlere iştirak edebilir. Kendi bünyesinde işletmeler ve şirketler kurabilir.
i) Vakfa, her türlü faaliyetlerin idamesi için gerektiğinde istikrazda bulunabilir. Sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek ve her türlü ayni haklar tesis ettirebilir, kiraya verebilir, vakıf lehine rehin veya ipotek kabul edebilir.
j) Vakıf üyelerine bu senet hükümleri gereğince ve Genel Kurulun alacağı kararlar doğrultusunda yapılacak her türlü yardımları yapabilir. Kredi verebilir, bağışta bulunabilir.
Ancak bu fıkrada belli edilen ödemeler toplamı, vakfın öz varlığının beşte birini geçemez.
k) Vakfın mali durumunu Vakıf Genel Müdürlüğü’ndeki sicile tescil ettirir.
l) Vakfa üye alınmasına, verilecek ihraç kararı ile bu senette yazılı diğer sebeplerden dolayı üyenin vakıftan çıkarılmasına karar verir.
m) Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.
n) Vakfa faydalı olabilecek vakıf amaçlarına uygun komite ve komisyonlar, danışma kurulu, disiplin kurulu oluşturabilir.
MADDE 10- Vakfın bütün muamelatı 3 kişilik denetleme kurulu tarafından murakabe olunur.
Genel kurul tarafından 2 yıl için seçilen 3 asil 3 yedek denetleme kurulu üyesi gizli veya açık oyla seçilir. Denetleme kurulu üyeliğine vakfın üyesi olmayan ve mesleki bilgi birikimi olan kişilerde seçilebilir. Denetleme kurulu kendi aralarında bir başkan seçer.
Yönetim kurulunun herhangi bir şekilde yeniden seçime gitmesi halinde denetleme kurulu devam eder. Kurul Üyelerinden biri görevinden ayrıldığı takdirde yedek üye yerini doldurur, bu üye yerini aldığı üyenin görev süresini doldurur.
Görevi biten üyeler yeniden seçilebilir.
Genel Kurul ekseriyetiyle ibra edilmeyen yönetim kurulu veya denetleme kurulu üyeleri tekrar seçilemezler.
Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
a) Vakıf hesaplarını ayrı ayrı veya birlikte en az ayda bir defa ve periyodik olarak incelemek.
b) Bütçe uygulamasını kontrol etmek,
c) Her yıla ait bilanço ve faaliyet raporunu inceledikten sonra bir rapor düzenleyerek Genel Kurula sunmak.
d) Yıl içinde gördükleri aksaklıkları yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek ve aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak suiistimal niteliğinde tespit edilen olaylar olursa, Genel Kurulun olağanüstü toplanmasını sağlamak.
e) Yıllık faaliyet sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporu Genel Kurul’a sunmak.
f) Görülen aksaklıkları ve bunlar hakkındaki görüşlerini murakabe defterine işlemek.
g) İstedikleri takdirde yönetim kurulu toplantılarına iştirak edebilirler, ancak oy kullanamazlar,
h) Denetçiler, bu vakıf senedi ile ilgili kanunlar ile Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlere ait denetçilere verdiği görevleri yapmaktan mesul olup, aksine davranışlarından dolayı aynı hükümlerle sorumludurlar.
MADDE 11- Genel Müdürlük Yönetim Kurulunca ihtiyaç halinde oluşturulur. Yönetim kurulu tarafından vakfa birde genel müdür atanır. Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan olabilir.
Genel Müdürün görevleri:
Genel Müdürlük Yönetim Kurulunun aldığı kararların yürütülmesi ve hazırlanan çalışma programlarının tatbik edilmesinden çalışmaların vakfın amacına ulaşmasını sağlayacak nitelikte sürdürülmesinden sorumludur. Bu konuda bir çalışma raporuda hazırlayarak yönetim kuruluna sunar. Oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılır. Yönetim kurulu üyesi olması halinde oy hakkını kullanır.
MADDE 12- Hizmet ve eserleri ile temayüz etmiş, iş ve ilim adamları, sanatkârlar, kamu sektöründeki bürokratlar, yazarlar ve vakfa büyük hizmetleri geçmiş gerçek ve tüzel kişiler arasından Genel Kurul’ca seçilen kişilerden oluşur.
Tecrübe ve tavsiyelerinden yararlanılmak üzere toplantılara iştirak ettirebilir. Vakfın organlarının seçiminde oy kullanma haklarına sahip değildirler.
MADDE 13- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir;
a) Üyelerin ödeyeceği aidatlar,
b) Vakfın varlığının işletilmesinden, kuracağı, işleteceği, iştirak edeceği, devralacağı şirket ve işletmelerden elde edilecek gelirler,
c) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak aynı ve nakdi yardımlarla intikal edecek değerler ve sair gelirler,
d) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı ve şartsız bağışlar
MADDE 14- Vakfın gayeleri arasında yer alan ve Vakıfça yapılacak yardımlar, verilecek burslar, tazminatlar ve krediler Yönetim Kurulunca hazırlanıp, onaylanacak yönetmelik (Bundan sonraki maddelerde sadece yönetmelik olarak yazılacaktır.) hükümlerine göre yapılır. Yönetim Kurulu yardım, burs, tazminat ve kredi miktarlarını her yılbaşında günün şartlarına uygun olarak yeniden belirler.
Vakıf yönetimi yıl içinde elde ettiği gelirlerin %20’sini Yönetim ve idame masrafları ile ihtiyaçlara, vakıf mal varlığım arttıracak yatırımlara, %80’sini de vakıf amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla sarf eder.
Veri tabanı ve bilgi bankası oluşturmak, Araştırma-Geliştirme birimi (ARGE) ve ihtisas merkezleri, bilgi iletişim merkez ve hatları kurmak işletmek.
Üyelerine ölüm tazminatı, kaza geçirenlere ve felakete uğrayanlara uğradıkları zararı telafi etmek maksadıyla her türlü yardımda bulunabilir, Tazminat ve yardımlar yönetmeliklere uygun olarak ödenir.
Her üyenin ölümü halinde, sağ kalan eşine veya çocuklarına Yönetim Kurulunca belirlenecek tutarları aşmayacak miktarda vakfın mali yapısı gözönünde bulundurularak ölüm tazminatı ödenebilir. Ancak bunun için yapılacak, müracaat sırasında ölümü tesbit eden muteber bir vesika ibraz etmek şarttır. Yönetim Kurulu bu tazminatı, vesikanın ibrazında derhal ödeyebilir.
Kaza tazminatı, Vakıf üyesi iken herhangi bir kaza neticesinde, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malul olanlara Yönetim Kurulunca belirlenecek tutarları aşmayacak miktarda vakfın mali yapısı göz önünde bulundurularak kaza tazminatı ödenebilir. Ancak bunun için yapılacak, müracaat sırasında Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmek şarttır. Yönetim Kurulu bu tazminatı, vesikanın ibrazında derhal ödeyebilir.
Trafik, yangın, sel, zelzele veya başka bir kazaya uğrayan veya yönetim kurulunun kabul edebileceği bir felaket neticesi mağdur olan üyelere veya ailelerine bu mağduriyetleriyle orantılı olarak yönetim kurulunca kararlaştırılan meblağ kadar yardım ödenebilir.
Sair yardımlar, vakfın kuracağı şirketlere öncelikle vakıf üyeleri ve küçük ve orta ölçekli işletmeler iştirak ederler.
MADDE 15- Üyelerin vakıftaki birikmiş aidatları ile, yapılacak yardım ve tazminatlar hiçbir kanuni kesintiye tabi olmadığı gibi kabili haciz ve temlik değildir.
Vakfın yönetim, denetim kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile tayin edilecek bir ücret ödenebilir.
Vakfın mali gücünü sarsacak olağanüstü sebeplerin vukuu halinde, yönetim kurulu kararı ile üyelerden aylık aidat miktarı kadar ek aidat istenebilir.
Yönetim, denetim kurulu üyeleri ile vakıf ve vakfın kurduğu işletmeler ve kuruluşların personeli görevlerini yaparken, vakıf üyelerinin, ailelerinin veya mirasçılarının özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri, yetkili merciler dışında sıkı bir titizlikle saklamak zorundadırlar. Aksine hareket vakıftan ve işletmelerden ihracı muciptir.
Üyeler, vakıf senedi hükümlerine göre kendilerine verilmesi gereken tazminatlarının ölümleri halinde kimlere ödeneceğine dair kendilerinden el yazısı ile yazılmış beyannamelerini vakfa, verebilir ve her zaman bunları değiştirebilirler.
a) Beyanname vermeden ölenlerin hakları, veraset intikalindeki kanuni mirasçılarına ödenir.
b) Vakıfça alınan bu beyannameler zarf içinde ve çelik dolaplarda muhafaza edilir.
Vakıf üyeleri, vakıfça talep edilen bilgi ve evrakı vakfa göndermek zorundadırlar.
Bu vakıf senedinde yazılı haklar, vakıfça ilgililerine usulünce tebliğ edildiği halde, tebliğ tarihinden itibaren 5 yıl içinde sahiplerince istenmediği takdirde, yönetim kurulunca hak sahibi adına hayri bir hizmete harcanır.
Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.
Vakıf senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı şarttır. Ayrıca kurucu üyelerin yarısının teklifi ile Genel Kurulda değişiklik yapılabilir. Ancak Genel Kurul kararı Kurucu üyelerin en az yarısının bu Vakıf Senedinde yapılan değişikliği tasvip etmesi halinde geçerli olur.
İş bu vakıf senedi Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, Vakfın tüzel kişilik kazanmasıyla yürürlüğe girer. Bu senette düzenlenmeyen hususlarda, Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 16 - Herhangi bir sebeple vakfın amaçlarını gerçekleştiremeyeceğini anlaşılması durumunda, Genel Kurul Toplanarak vakfın feshine karar verir. Fesh edilirken kurucular kurulunun en az yarısının kabul etmesi gerekir. Fesh edilen vakfa ait mal varlığı Genel Kurulun uygun gördüğü veya aynı maksatlı bir başka kuruluş veya vakfa intikal ettirilir.
MADDE 17- Vakfın Kurucularının ad, soyad, meslek ve adresleri (ek-1)’de gösterilmiştir.
MADDE I8- Bu vakıf senedinde yer alan vakfın ilk geçici yönetim kurulu 11 kişi olup, üyeleri aşağıda isimleri yazılı kişilerden oluşur.
1- Süleyman ALTIN : Başkan
2- Yahya KILIÇ : Başkan Yardımcısı
3- Zeki YÜREKLİ : Genel Sekreter
4- Hanifi KÖSEÖMÜR : Mali Sekreter
5- Halil CAN : Üye
6- Talip ÇALIŞKAN : Üye
7- Hilmi GÜNEŞ : Üye
8- Erol TOSUN : Üye
9- Osman YILMAZ : Üye
10- Selamı GENEL : Üye
11- Hanifi ATALAY : Üye
MADDE 19- Vakıf şubeleri açılıncaya kadar, Yönetim Kurulu ve diğer organlar kurucular kurulu tarafından seçilir.
MADDE 20- Yönetim kurulunu ve diğer organlar vakıf şubeleri açılınca kurucular kurulunca veya delegelerce gösterilen adaylar arasından Genel Kurul seçer.
MADDE 21- Geçici yönetim kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kurucular kurulunu toplantıya çağırmakla yükümlü olup bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilere haizdir.
MADDE 22- Bu vakfın tescili için gerekli her türlü işlemi müştereken veya ayrı ayrı yapmak üzere Süleyman- ALTIN ve Hanifi KÖSEÖMÜR yetkili kılınmıştır.
1- MEHMET ALİ ALTIN
2- ÖMER DEMİR
3- CAFER GÜNEŞ
4- ALİ DİNÇER
5- YAHYA KILIÇ
6- SÜLEYMAN ALTIN
7- ZEKİ YÜREKLİ
8- MEHMET HANİFİ KÖSEÖMÜR
9- HALİL CAN
10- TALİP ÇALIŞKAN
11- OSMAN YILMAZ
12- EROL TOSUN
13- HANİFİ ATALAY
14- MAHMUT EMİRDOĞAN
15- SABRİ GÖKBULUT
16- FEVZİ ÜNAL
17- MEHMET EKEN
18- SİNAN EKEN
19- SELAMİ GENEL
20- NURİ BADEM
21- ARSLAN SALMAN
22- SEZAİ HATUNOĞLU
23- TURGUT ASLAN
24- KEMAL TÜRKKANI
25- HİLMİ GÜNEŞ
26- EYÜP ÇELİK
27- KADİR İMAMOĞLU
28- ALİ ÇETİN
29- ÖMER YAKICI
30- HACI İSMAİL ASLAN
31- ÖMER YILMAZ
32- YILDIRIM ERTUĞRUL
33- TUNCAY TEKAY
34- BAYRAM KAMAN
35- NAİM AYAZ
36- ZÜLFİKAR ALTAY
37- SAGIP ÖZDEMİR
38- YUSUF TIRAŞ
39- TAHİR KÖSEÖMÜR
40- MURAT ÇAKIR
41- İSMAİL HİLMİ GÖKÇINAR
42- SITKI ÜNSAL
43- BİROL BUMİN
44- YAKUP KÖYSÜREN
45- YÜCEL ÖZLEM
46- ABDULLAH KUŞ
47- MEHMET AKYÜREK
48- MUSTAFA KARAHAN
49- İHSAN YEŞİLLİ
50- ABDULLAH GÜNAY
51- İBRAHİM YUMUŞ
52- HALİL KAYA
53- MEHMET AŞKUN
54- DURSUN KILIÇ
55- VELİ BULANIK
56- GÜRBÜZ KÖREMEZLİ
57- MEHMET ALTIPARMAK
58- NACİYE SAYDAM
59- ÖMER ÜNLÜ
60- GÜRBÜZ KAYA
61- ŞAKİR ŞAHİN
62- DOĞAN ASLAN
63- TACETTİN SİLSÜPÜR
64- ÖMER ARICA
65- NEVZAT ÇELİK
66- SİNAN CAN
67- SITTIK MARAŞ
68- NURİ CANTÜRK
69- M. NADİR ERKAN
70- ŞEMSETTİN TOPRAK
71- BEKİR ONAN
72- SALİH ÇELİK
73- ABDULLAH CİHAN
74- CİHAN AYDIN
75- EYÜP ARICAN
76- HİLMİ KOÇAK
77- MEHMET ALTIN
78- KAZIM ÇAĞLAYAN
79- NEDİM ÇETİN
80- ŞABAN EKREM ERDOĞAN
81- MUSTAFA AVKAPAN
82- DEDE KIZKAPAN
Kırşehir Kültür, Eğitim, Araştırma ve Sosyal Dayanışma Vakfı 27 Şubat 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda; Vakıf Senedinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
Bu değişiklikler T.C. ANKARA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2016/538 Esas, 2017/275 Nolu Kararı ile 29/09/2017 tarihinde tescil edilmiştir.
1) 2 inci maddenin ikinci altı çizili cümlesi; “GKM Bulvarı 18/4 Kızılay / ANKARA adresindedir.” şeklinde değiştirilmiştir.
2) 3 üncü maddenin son cümlesindeki “Medeni Kanunun 46. maddesinde” ibaresi “ilgili mevzuatta” şeklinde değiştirilmiştir.
3) 5 inci maddenin (b) fıkrası; “b) Vakfa ilk giren üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere asgari 10.000 TL. peşin giriş aidatı alınır. Her takvim yılı için bu miktara 500 Dolar ilave edilir. Kurucu üyelerden ve Asıl üyelerden her yıl 240 TL. yıllık aidat alınır. Her yıla ait aidat yıl içerisinde Mayıs ve Eylül aylarında iki taksitle yatırılmış olmalıdır. Giriş ücretleri ve aidat miktarları yukarıda belirlenen miktardan az olmamak üzere genel kurulca belirlenir.” şeklinde değiştirilmiştir.
4) 5 inci maddenin (d) fıkrasındaki; “vakfa üç ay üst üste aidat ödemeyen” ibaresi “Vakfa yıllık aidat ödemeyen” şeklinde değiştirilmiştir.
5) 5 inci maddenin “VAKFIN ÜYELERİ” bölümünün “2 - Asil üyeler” bendinin birinci ve yedinci paragrafı hariç diğer tüm paragraflar iptal edilmiştir.
6) 7. maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “daimi delegesidirler” ibaresi; “üyesidir.” olarak değiştirilmiştir.
7) 8 inci madde birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilıniştir. “Genel Kurul; kurucular kurulu üyeleri; asil üyeler daimi delegeler ve görev başındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerinden teşekkül eder.”
8) 8. maddenin üçüncü fıkrasındaki “Ayrıca” ... ibaresinden sonra gelen aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Genel kurubüyelerihin 2/3’nün yazılı ....
9) 8. maddede geçen; “Genel kurul toplantılarının yapılabilmesi için delegelerin yarıdan bir fazla olması şarttır.” ibaresi; “Genel kurul toplantılarının yapılabilmesi için genel kurul üyelerinin yarıdan bir fazla olması şarttır.” şeklinde değiştirilmiştir.
10) 8. maddede yer alan; “En az üç delegenin yazılı teklifi üzerine ekseriyetle gündemde değişiklik yapılabilir.” ibaresi; “En az 10 Genel kurul üyesinin yazılı teklifi üzerine çoğunlukla gündemde değişiklik yapılabilir.” şeklinde değiştirilmiştir.
11) 8. maddede yer alan; “Her delegenin bir rey hakkı olup, bir delege diğerinin yerine oy kullanamaz” ibaresi; “Her genel kurul üyesinin bir oy hakkı olup, bir genel kurul üyesi diğerinin yerine kullanamaz” şeklinde değiştirilmiştir.
12) 19. ve 20. maddeler çıkarılmıştır.

a

a